Chùa Pháp Bảo Sư Bửu Hiền

Khóa học

Kênh Youtube

Tài liệu

Rằm Tháng Mười

 1. Ý NGHĨA NGÀY LỄ RẰM THÁNG MƯỜI

↑ trở lên

Ý NGHĨA NGÀY LỄ RẰM THÁNG MƯỜI

Mùa lễ hội dâng Y Kaṭhina nơi các tự viện Phật giáo Theravāda đã diễn ra hơn nữa chặng đường. Lễ hội dâng y sẽ kết thúc đúng vào ngày rằm tháng mười.
Theo sinh hoạt tu học ở nhà chùa, các ngày rằm trong năm đều có ý nghĩa rất đặc biệt.
Ngày rằm tháng mười ở xứ Phật Sri Lanka được gọi là ngày Đại Lễ IL POYA DAY.
Ngày Đại Lễ Il Poya Day kỷ niệm năm sự kiện quan trọng trong lịch sử Phật giáo như sau:

I. Sự kiện thứ nhất là DHAMMADŪTA.

Từ Pāli “Dhammadūta” có nghĩa là truyền pháp hay truyền giáo.
Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahampati giảng dạy Chánh Pháp đến cho khắp pháp giới chúng sanh.
Ở giai đoạn đầu, Ngài tế độ 60 vị thánh nhân đệ tử, bao gồm nhóm năm vị Kiều Trần Như và hội chúng của công tử Yasa ở kinh thành Bārāṇasī.
Lúc bấy giờ, trên thế gian xuất hiện đầy đủ ba ngôi Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo.
Vào ngày trăng tròn tháng mười, Đức Thế Tôn có lời kêu gọi chư vị thánh nhân đệ tử hãy đi khắp nơi để truyền bá bức thông điệp từ bi và trí huệ.
Đây là phái đoàn truyền giáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Các vị sứ giả Như Lai sau đó đã đi khắp mọi miền đất nước Ấn Độ để đem lại sự lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho tất cả chúng sanh.II. Sự kiện thứ hai là ĀDITTAPARIYĀYA SUTTA

Ngày rằm tháng mười đánh dấu sự kiện Đức Thế Tôn thâu phục nhóm 1000 vị đạo sĩ thờ lửa, đứng đầu là đạo sĩ Uruvelā Kassapa.
Luật Đại Phẩm thuộc Luật Tạng (Vinaya Piṭaka) có ghi chép Đức Thế Tôn đã vận dụng cả 3000 phép thần thông mới nhiếp phục được hội chúng đông đảo ấy.
Sau đó, khi ngự tại vùng đồi Gayāsīsa (Tượng đầu sơn), Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho 1000 vị Tỳ Kheo bài pháp có tựa đề Ādittapariyāya Sutta.
Sau khi nghe dứt bài pháp thoại, hội chúng 1000 vị Tỳ Kheo của Tôn giả Uruvelā Kassapa đều chứng đắc quả vị thánh nhân A La Hán.

III. Sự kiện thứ ba là VIVARANA

Một sự kiện hy hữu khác trong ngày rằm tháng mười là Đức Thế Tôn có lời thọ ký cho vị Tỳ Kheo AJITA BHIKKHU.
Từ Pāli “Vivarana” có nghĩa là chứng nhận hay xác chứng.
Đức Thế Tôn đã thọ ký cho Tỳ Kheo Ajita trở thành một vị Phật tương lai với pháp hiệu là Đức Phật Di Lặc (Metteyya Buddha).
Sự kiện nầy được ghi lại chi tiết trong bài kinh Dakkhināvibhaṅga Sutta, Trung Bộ Kinh bài số 142.
Đây là tin mừng cho tất cả người con Phật chúng ta.
Những ai không thể thành đạt giải thoát trong thời Giáo Pháp của Đức Phật hiện tại, chúng ta vẫn còn có cơ hội giải thoát vào thời kỳ của Đức Phật vị lai.
Tuy nhiên, mỗi người phải nỗ lực tu học ngay từ bây giờ, trau dồi đức tin, chuyên tâm thực hành thiện pháp để đón mừng Đức Phật ở tương lai.

IV. Sự kiện thứ tư là PARINIBBĀNA

Ngày rằm tháng mười cũng là dịp kỷ niệm Tôn giả Sāriputta, Xá Lợi Phất, viên tịch Niết Bàn.
Tôn giả Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử đệ nhất hạnh trí tuệ. Trí tuệ của Ngài được sánh mênh mông như đại dương.
Theo thông lệ từ xưa, hai vị Thượng Thủ Thinh Văn sẽ nhập diệt trước lúc Đức Bổn Sư viên tịch Niết Bàn. Do đó, Tôn giả Xá Lợi Phất đã xin phép được nhập diệt trước Đức Thầy hai năm.
Còn Tôn giả Mahāmoggallāna, Mục Kiền Liên, nhập diệt sau thời gian viên tịch của Tôn giả Xá Lợi Phất hai tuần lễ.

V. Sự kiện sau cùng là KAṬHINACĪVARA

Ý nghĩa sau cùng của ngày rằm tháng mười là ngày kết thúc mùa lễ hội dâng Y Kaṭhina.
Lễ hội dâng y Kaṭhina không chỉ là lễ hội tín ngưỡng mà còn là lễ hội mang sắc thái văn hóa rất đặc biệt.
Mùa lễ hội dâng y Kaṭhina là dịp để tất cả chúng ta cùng nhau hướng về các giá trị tâm linh cao quý.
Như vậy, ngày lễ rằm tháng mười có năm ý nghĩa liên quan đến các sự kiện diễn ra vào giai đoạn buổi đầu hoằng pháp và khoảng thời gian cuối đời của Đức Thế Tôn.
Kính mời quý Phật tử đón đọc các bài viết với nội dung chi tiết liên quan đến ý nghĩa ngày rằm tháng mười, ngày Đại Lễ IL POYA DAY được đang trên trang Facebook Pháp Bảo Tự.
Kính chúc đến tất cả thành tựu ân phước từ hồng ân ba ngôi Tam Bảo.
Kính chúc đến tất cả thành tựu ân phước của ngày rằm tháng mười, ngày Đại Lễ Il Poya Day.
Kính chúc đến tất cả thành tựu ân phước của mùa đại lễ dâng Y Kaṭhina Phật lịch 2566.
↑ trở lên


Bài giảng

 • Rằm Tháng hai
 • Kinh Con Rắn
 • Rằm Tháng Ba
 • Kinh Dhaniya
 • Đại Lễ Vesak 2566
 • Kinh Tê Giác
 • Tứ Niệm Xứ
 • Rằm Tháng Năm
 • Rằm Tháng Sáu
 • Rằm Tháng Bảy
 • Rằm Tháng Tám
 • Kinh Kasi Bharadvaja
 • Rằm Tháng Chín
 • Rằm Tháng Mười
 • Rằm tháng Mười Một
 • Kinh Bāhiya
 • Rằm tháng Chạp
 • Rằm Tháng Giêng
 • Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 • Kinh Đại Niệm Xứ
 • Rằm Tháng Hai (2)
 • Kinh Châu Báu (Ratana Sutta)
 • Rằm Tháng Ba (2)
 • Lễ Vesak 2567
 • Rằm Tháng Năm (2)
 • Chuyện thành Vesāli
 • Kinh Hạnh Phúc
 • Rằm Tháng Sáu
 • Rằm Tháng Bảy
 • Rằm Tháng Tám
 • Rằm Tháng Chín
 • Kinh Āḷavaka
 • Kinh Dhammika
 • Kinh Pabbajjā
 • Padhāna sutta
 • Kinh Subhāsita
 • Lộ trình Tâm Thức
 • Kinh Rāhula
 • Kinh Kāma
 • Bản PDF


  Pāli


  English


  → Sơ đồ & Hình ảnh tóm lược


  Sưu tầm & Ghi chú


  © www.phapbaotu.com