Chùa Pháp Bảo Sư Bửu Hiền

Khóa học

Kênh Youtube

Tài liệu


  ↑ trở lên


  Bài giảng

 1. Rằm Tháng hai
 2. Kinh Con Rắn
 3. Rằm Tháng Ba
 4. Kinh Dhaniya
 5. Đại Lễ Vesak 2566
 6. Kinh Tê Giác
 7. Tứ Niệm Xứ
 8. Rằm Tháng Năm
 9. Rằm Tháng Sáu
 10. Rằm Tháng Bảy
 11. Rằm Tháng Tám
 12. Kinh Kasi Bharadvaja
 13. Rằm Tháng Chín
 14. Rằm Tháng Mười
 15. Rằm tháng Mười Một
 16. Kinh Bāhiya
 17. Rằm tháng Chạp
 18. Rằm Tháng Giêng
 19. Kinh Từ Bi (Metta Sutta)
 20. Kinh Đại Niệm Xứ
 21. Rằm Tháng Hai (2)
 22. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta)
 23. Rằm Tháng Ba (2)
 24. Lễ Vesak 2567
 25. Rằm Tháng Năm (2)
 26. Chuyện thành Vesāli
 27. Kinh Hạnh Phúc
 28. Rằm Tháng Sáu
 29. Rằm Tháng Bảy
 30. Rằm Tháng Tám
 31. Rằm Tháng Chín
 32. Kinh Āḷavaka
 33. Kinh Dhammika
 34. Kinh Pabbajjā
 35. Padhāna sutta
 36. Kinh Subhāsita
 37. Lộ trình Tâm Thức
 38. Kinh Rāhula
 39. Bản PDF


  Pāli


  English


  → Sơ đồ & Hình ảnh tóm lược


  Sưu tầm & Ghi chú


  © www.phapbaotu.com