METTĀ SUTTA - Kinh Từ Bi

(# 1)
Câu Kế
143. Karaṇīyamatthakusalena,
yanta santaṃ padaṃ abhisamecca;
Sakko ujū ca suhujū ca,
sūvaco cassa mudu anatimānī.

143. Với những ai thuần thục trong pháp lành, nên thực hành theo những điều sau, để thể nhập vào trạng thái an tịnh; Vị ấy có khả năng, chất phác, chánh trực, biết lắng nghe lời khuyên, hiền hòa, không kiêu mạn.

143. This is what should be done by one skilled in the good, having made the breakthrough to that peaceful state: he should be able, upright, and very upright, amenable to advice and gentle, without arrogance.

Giọng 1

Giọng 2

Giọng 3


Nguồn: [ tipitaka.org ] [ theravada.vn ] [ giọng 1 ] [ giọng 2 ] [ giọng 3 ]